Sayı değerlerinden faydalanılarak ebced ilminden çeşitli alanlarda istifade edilmiştir. Özellikle ‘Tarih düşürme’ ebcedin en yoğun kullanıldığı alandır. Tarih düşürme, padişahların tahta çıkmalarından tanınmış kişilerin mühim mevkilere tayinlerine, doğum tarihlerinden, önemli kabul edilen hemen akla gelebilecek sayısız olayın tarihlerinin belirlenmesine kadar; fetihler, hastalıklar, yangınlar gibi geniş bir sahada kullanılmıştır.


Ebced ilminin kullanım alanlarından başlıcaları şunlardır ;

 1. Çocuğa isim verilirken,
 2. İnsanlar arasında ki ilişki ve uyumun tespitinde,
 3. Evlenmeden önce uyumlu eşin seçilmesinde,
 4. Vefk ve Cifr ilimlerinde ,
 5. İnsan tabiat ve karakterlerinin tahlil edilmesinde,
 6. Evlilikte eşler arasında ki uyumun öğrenilmesinde,
 7. Hastalıkların teşhisinde,
 8. Yıldızname ve Astronomide,
 9. Düşmanlar arasında mevcut olan husumetin tespitinde,
 10. Edebiyat, Şiir ve beytlerde,
 11. Remil ilminde,
 12. Zikir sayılarının belirlenmesinde.
 13. İstihraç ve Keşiflerde,
 14. Define aramada,
 15. Kitap ve makalelerin sayfa numaralarında,
 16. Ay ve sene kayıtlarında,
 17. Tarih düşürmede,
 18. Yazı bölümlerinde, madde başlıklarında,
 19. Resmi devlet kayıtlarında; Vak’anüvis kayıtlarında,
 20. Vakıf kayıtlarında, sayımlar ve envanter hesaplarında,
 21. Fizik, Matematik ve Mimarlıkta,
 22. Günlük ihtiyaç ve haberleşmelerde,
 23. İsim sembolü olarak,
 24. Tarihi eserlerin yapılış tarihlerinin tespitinde,
 25. Gizli ilimlerde.

Ebced İlminin uygulama alanlarından bazılarına sitemizde yer versekte görüleceği gibi bu ilmin sahası oldukça geniş olup, tarih boyunca alimler bu ilimden istifade ederek pek çok eserler meydana getirmişlerdir.